Munkavédelmi képviselők képzése - Vegyiprop.hu

Munkavédelmi képviselők oktatása

Miért fontos a munkavédelmi képviselők a megfelelő információs források?

ük Mivel a képviselők nagy része nem rendelkezik munkabiztonsági végzettséggel, így helyzeti hátrányban van ugyan a munkavédelmi szakemberekkel szemben, azonban számos információforrással rendelkezhet, melyek segíthetnek a vitás ügyekben.

Melyek a legfontosabb információs források?

  • Munkáltatói információ

A munkavédelmi képviselő és természetesen a munkavédelmi bizottság is tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden olyan kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzést. Ezt a kérést a munkáltató nem tagadhatja meg. A munkáltatóknak kötelezettségük, hogy a fontos munkavédelmi információkat közöljék a munkavállalókkal.

A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek, bizottságnak és a munkáltatónak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell működniük, jogaikat és kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így különösen a szükséges információt, tájékoztatást kellő időben egymás részére meg kell adniuk. /Mvt. 71. §/

Az Mvt. tehát egyértelművé teszi, hogy a munkáltató és a munkavédelmi bizottság szorosan működjön együtt, hiszen csak így képzelhető el, hogy a bizottság, illetve a képviselő előzetesen, azaz kellő időben kerül az információ birtokába.

A munkáltató köteles tájékoztatni a …., a munkavédelmi képviselőt (bizottságot), annak hiányában a munkavállalókat a kockázatértékelés [54. § (2) bekezdés] és a munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól, a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések nyilvántartásáról és bejelentéséről, a a munkavédelmi hatóságtól kapott munkavédelmi információkról, különösen a munkáltatónál végzett ellenőrzések megállapításairól.

A fentiek értelmében – többek között – nem titkolhatja el a munkáltató a kockázatokat, beleértve a kedvezőtlen mérési eredményeket pl. zajra, világításra, vegyi anyagokra.

  • Munkavédelmi előírások

Jogszabályok, szabványok, üzemeltetési előírások, biztonsági adatlapok megfelelő ismeretét nem nélkülözheti a munkavédelmi képviselő. Ezek megismerésében segítséget kell nyújtania a munkáltatónak, de főképp a munkavédelemért felelős szakembereknek.

  • Szakértők igénybe vétele

A munkavédelmi bizottság /képviselő/ jogosult az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő kérdésekben a munkáltatóval előzetes megállapodás alapján szakértőt igénybe venni, továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytatni a munkavédelmi hatósággal. Mvt.72. § (3) bek.

Az előzetes megállapodás főképp azért szükséges, hogy a szakértő igénybevételének költségeit a munkáltató fedezze.

  • Internet szolgáltatás

Az internet igénybe vétele általánossá vált, nem lehet akadálya a képviselő ismeretei kiszélesítésének.

A legfontosabb információs forrás a www.ommf.gov.hu. mely a foglalkoztatásért felelő minisztérium (PM) Munkavédelmi Főosztálya működtet.   Ha rámennek a fenti címre, akkor bal oldalon az alábbi menü látható

Munkavédelmi képviselők képzése PM munkavedélmi főosztály menü - Vegyiprop.hu

(PM) Munkavédelmi Főosztálya(oldal menü)

Különösen fontos az alsó sorban rögzített „Munkavédelmi képviselők fóruma”, ahová új kérdéseket lehet beküldeni, továbbá a régi kérdésekre adott választ lehet megtekinteni.

A további menük is fontosok, pl. jogszabály-módosítások, statisztikák.

Munkavédelmi képviselők információ átadása a munkavállalók részére

A munkáltatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy a képviselő (bizottság) az általa szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál szokásos vagy más megfelelő módon közzé tehesse, betartva az esetleges bizalmas információkra vonatkozó szabályokat. A képviselőnek az adott információ ismertetéséhez a cég sajátosságainak megfelelő legjobb módszert kell választania (szóbeli, információs tábla, üzemi lap, stb.)