Munkavédelem

FIGYELEM!  MÓDOSULT A MUNKAVÉDELMI TÖRVÉNY

( MAGYAR KÖZLÖNY 2018. évi 194. szám 34651)

2018. XCIV. törvény Az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról

2019. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása

2020. § A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.  § A  munkavédelem alapvető szabályait e  törvény, a  részletes szabályait e  törvény felhatalmazása alapján a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más jogszabályok, az  egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a  feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett szabályzatok (a  továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák. Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a  nemzeti szabványosításról szóló törvény figyelembevételével a teljes egészében magyar nyelvű munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány.”

 1. § Az Mvt. 54. § (7) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles) „d) a  technológia változtatását és az  új technológia bevezetését érintő döntés előtt megtárgyalni a munkavállalókkal, valamint munkavédelmi képviselőikkel a változtatás, vagy bevezetés egészségre és biztonságra kiható következményeit;”
 2. § Az Mvt. 72. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A munkavédelmi képviselő az (1) bekezdésben meghatározott jogának gyakorlása keretében] „e) az  adatvédelmi előírások betartásával részt vehet a  munkabalesetek kivizsgálásában, közreműködhet a foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;”
 3. § Az Mvt. 73. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A  munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a  72.  § (2)  bekezdés c)–e)  pontjában meghatározott kezdeményezésére a  munkáltatónak az  intézkedésről, vagy az  intézkedés elmaradásának okáról 8 napon belül tájékoztatnia kell a munkavédelmi képviselőt (bizottságot).”
 4. § (1) Az Mvt. 75. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A munkáltatónak biztosítania kell a  feltételeket annak érdekében, hogy a  munkavédelmi képviselő a  jogait gyakorolhassa, így különösen)

„c) a  képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben, ezt követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.”

(2) Az Mvt. 75. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, továbbá az (1) bekezdés c) pontja szerinti képzés csak rendes munkaidőben és a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet.”

 1. § Az Mvt. 76. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  munkavédelmi képviselő (bizottság) jogai gyakorlásában nem akadályozható és jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.”

 1. § Az Mvt. 78. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép: „Országos Munkavédelmi Bizottság”
 2. § Az Mvt. 81/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A  munkavédelmi hatóság az  ellenőrzési tevékenységét a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi. Az  irányelvet a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter évenként az ellenőrzési időszakot megelőző 45. napig a hivatalos honlapján elektronikusan teszi közzé.”

 1. § Az Mvt. 82/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„82/A. § Az Mt. 295. § (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak betartása, továbbá a munkavédelemre vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól, valamint a  munkabalesetek alakulásáról a  munkavédelmi hatóság félévente beszámolót készít a  foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter számára. A  beszámolót a  miniszter a  tárgyidőszakot követő 60 napon belül elektronikusan közzéteszi. A  beszámolóban foglalt megállapításokra a  14.  § (1)  bekezdés e)  pontjában meghatározott jelentésnek ki kell terjednie.”

 1. § Az Mvt. 82/D. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek: (A munkavédelmi hatóság közigazgatási bírsággal sújtja azt a  természetes személyt, aki a  szervezett munkavégzés során:)

„c) a  foglalkozási megbetegedéssel, fokozott expozíciós esettel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti, valótlan adatot közöl, a  foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció valódi okát eltitkolja, vagy kivizsgálását akadályozza, vagy

 1. d) a  munkáltató képviselőjeként a  munkavédelmi képviselő választásra vonatkozó szabályokat megszegi, a  munkavédelmi képviselőt a  munkavédelemre vonatkozó szabályban biztosított jogainak gyakorlásában akadályozza, vagy a munkavédelmi képviselővel szemben jogainak gyakorlása miatt hátrányos intézkedést tesz.”
 2. § (1) Az Mvt. 86/A. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A  távmunkavégzés – a  munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a  munkavállaló által biztosított munkaeszközzel is történhet. Az  ilyen munkaeszköz esetén a  munkáltató a  kockázatértékelés elvégzése során győződik meg a  munkaeszköz biztonságos állapotáról. A  munkaeszköz biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az esetben a munkavállaló gondoskodik.

(3) A  munkahelyen a  munkavállaló a  munkáltató hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket.”

(2) Az Mvt. 86/A. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) A (4) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl a munkáltató vagy megbízottja – így különösen a 8. §-ban, valamint az 57–58. §-ban megjelölt személy – a kockázatértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a  munkakörülmények ellenőrzése céljából léphet be és tartózkodhat a  munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.”

(3) Az Mvt. 86/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki: „(8) Távmunkavégzés esetén munkahely az  a  munkaszerződésben a  felek által meghatározott helyiség, ahol a munkavállaló az információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel rendszeresen a munkáját végzi.”

 1. § Az Mvt. 87. § 1/G. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény alkalmazásában:)

„1/G. Közúti közlekedés: a vízi, a légi útvonalon, a vasúti vonalon, a közúton, valamint bármely föld alatti vagy föld feletti útvonalon járművel történő helyváltoztatás.”

 1. § Az Mvt.
 2. a) 71.  §-ában az „a kellő időben” szövegrész helyébe a „még az  intézkedés bevezetését érintő döntés előtt” szöveg,
 3. b) 75. § (1) bekezdés a) pontjában az „átlagkeresettel” szövegrész helyébe a „távolléti díjjal” szöveg,
 4. c) 78.  §-ában és 79.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében és (2)  bekezdésében a „Munkavédelmi Bizottság” szövegrész helyébe az „Országos Munkavédelmi Bizottság” szöveg,

d) 87.  § 3.  pontjában a „kivéve, ha a  baleset a  munkáltató saját vagy bérelt járművével történt” szövegrész helyébe a „kivéve, ha a  baleset a  munkáltató saját tulajdonában álló, bérleti vagy más szerződés alapján, továbbá egyéb megállapodás alapján biztosított járművel történt” szöveg lép