Adatbiztonsági Szabályzat

A Vegyiprop Kft. Adatbiztonsági Szabályzata

A Vegyiprop Kft  (székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45., cégjegyzékszám:  0109066001, adószám:10339084-2-42, telefonszám: 06/1/4612 458, e-mail: info@vegyiprop1.t-online.hu, fax: 06/1/4612 485, önállóan képviseli: Péterfy Gabriella ügyvezető igazgató), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását, és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos szabályairól.

A Szabályzat folyamatosan elérhető a www.vegyiprop.hu weboldalon, valamint papír alapon az adatkezelés tényleges helyszínén, 1068 Budapest, Benczúr u. 45. sz. alatt.

Kik az érintettek?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az Adatkezelő szolgáltatásait megigénylők, a Munkatársak, az Adatkezelő és a szolgáltatásai után érdeklődők, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói, a kamerarendszer által megfigyelt terültre belépők, benn tartózkodók.

Milyen jogszabály alapján kezeli az Adatkezelő az adatokat?

Főszabály az, hogy az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatás alapján, amelyet megadhat nyilatkozatban, szerződés keretében, vagy más módon, vagy ráutaló magatartással.

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő a vegyiprop.hu oldalon?

A honlapon talált oktatásra, képzésre fórumra jelentkezők személyes adatainak felvétele, a Vegyiprop Kft. Outlook levelezőjén keresztül. Érintettek beleegyezésével a szolgáltatás során készített képek.

Outlook: info@vegyiprop1.t-online.hu

Egyszeri információ kérése

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

Név­* azonosítás
Telefonszám kapcsolattartás
E-mail cím* kapcsolattartás
Kérdés tartalma* válaszadás

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

Ajánlatkérés

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás  kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

Név azonosítás
Telefonszám kapcsolattartás
E-mail cím* kapcsolattartás
Kérdés/kérdés tartalma* válaszadás
Kiválasztott szolgáltatás megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
Rendelt szolgáltatás megnevezése* ajánlatadáshoz szükséges
Rendelt szolgáltatás darabszáma* ajánlatadáshoz szükséges
Igényelt teljesítési határidő* ajánlatadáshoz szükséges
Speciális igények megjelölése ajánlatadáshoz szükséges

Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.

Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a kezelt adatok vonatkozásában az adatkezelés jogszabály (1997. évi CLV. tv.) alapján kötelező. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele.

Kezelt adatok köre és célja:

Panasz azonosítója azonosítás
Név azonosítás
Panasz beérkezésének időpontja azonosítás
Telefonszám kapcsolattartás
A hívás időpontja azonosítás
A beszélgetés során megadott személyes adatok azonosítás
Számlázási cím/levelezési cím kapcsolattartás
Panaszolt szolgáltatás panasz kivizsgálása
Csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
Panasz oka panasz kivizsgálása
Maga a panasz panasz kivizsgálása

Az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás. Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

Kik kezelik az adataimat?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el.

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait szerződéses Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az Adatkezelő az adattovábbítás előtt a Partnert az érintett számára megnevezte, a várható adatkezelési időt, valamint célt meghatározta és érintett az adattovábbításhoz hozzájárult.

Adatkezelő a Partnereket hirdetmény útján is megnevezheti, ha azt elérhetővé teszi az érintettek számára. Adatkezelő hatósági megkeresés esetén, törvény felhatalmazása alapján továbbíthat adatokat a kérelmező hatóság felé.

Amennyiben az Adatkezelő által a Partnerei számára végzett adatfeldolgozási tevékenység megköveteli, úgy az Adatkezelő adatokat továbbíthat hatóságok, jogszabályban vagy adatfeldolgozási szerződésben meghatározott személyek felé. Ebben az esetben az érintettek tájékoztatást a Partnernek, mint adatkezelőnek kell megtennie.

Milyen jogaim vannak?

Az Info tv. valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a

Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján.

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • www: http://www.naih.hu
 • e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

 • 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
 • Levélcím: 1525. Pf. 75
 • Tel: (06 1) 457 7100
 • Fax: (06 1) 356 5520
 • E-mail: info@nmhh.hu

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem)

Jogszabályok:

 • Kötelező az adatkezelés a 2013. évi LXXVII. törvény alapján az Adatkezelő által szervezett képzésben résztvevő személyes adataival kapcsolatban;
 • 2011. évi CXII törvény az információs jogról és az önrendelkezési jogról (Info tv.).

Egyéb információk

Adatkezelő kijelenti, hogy

 • a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai az oldalon megtalálhatóak.
 • a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

Budapest, 2018. május 25.

Péterfy Gabriella

ügyvezető Igazgató