A beszállással végzett munkák munkavédelmi előírásai - munkavédelmi képviselők képzése - vegyiprop.hu

A beszállással végzett munkák munkavédelmi előírásai

Munkavédelmi képviselő képzés – A beszállással végzett munkák munkavédelmi előírásai

A beszállással végzett munka fogalma:

Beszállással végzett munkának minősül minden olyan tevékenység, melyet a berendezésen behajlással, vagy annak belsejében való tartózkodással végeznek, ha ezt a teret emberi tartózkodásra nem tervezték.

A veszélyes berendezésekben beszállással történő munkavégzés biztonságát hivatottak szolgálni – a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvényben (a továbbiakban: Mvt.) megfogalmazott általános követelményrendszer mellett – az MSZ-09-57.0033-1990 számú szabvány előírásai.

A beszállással végzett munkák veszélyei

Az Mvt. veszélyesnek minősít minden olyan létesítményt, munkaeszközt, anyagot/készítményt, munkafolyamatot és technológiát (beleértve a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők terhelő hatásával járó tevékenységeket is), amelynél a munkavállaló egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet kitéve.

Az előbbi fogalom-meghatározásból következően veszélyesek azok a berendezések, készülékek, tartályok, bunkerek, aknák, csatornák, kazánok, szállító tartályok, silók, nyitott kádak, medencék, illetve általában a szűk terek, amelyekben az anyagok tárolása, feldolgozása vagy a technológiai folyamat során veszélyes és ártalmas termelési tényezők keletkezhetnek, illetve a beszállással végzett tevékenység során felszabadulhatnak vagy összegyűlhetnek.

A veszélyek elkerülésének, kezelésének elengedhetetlen feltétele a veszélyforrások felismerése azonosítása. A beszállással végzett munkáknál veszélyforrást jelenthet a veszélyes koncentrációjú egészségre ártalmas, vagy tűz- vagy robbanásveszélyes gázok, gőzök, porok, illetve egyéb, maró- vagy mérgező anyagok jelenléte, a fulladást okozó oxigénhiány, a forgó, mozgó belső szerkezetek, villamos berendezések jelenléte, tűz keletkezésének lehetősége, szintkülönbség, illetve ebből adódóan a beesés, leesés, tárgyak lezuhanásának lehetősége, a magas vagy alacsony hőmérséklet és légnyomás.

A beszállással végzett munkák általános munkabiztonsági követelményei

A munkavédelmi képviselő képzésekor a következő fontos biztonsági követelményekre hívjuk fel e témában a résztvevők figyelmét:

Biztonságos munkavégzés érdekében már a beszállás előkészítését is kellő gondossággal kell elvégezni, annak megfelelő dokumentálása mellett, a konkrét követelményeket beszállási engedélyben kell meghatározni. Ha az előkészítés közben a berendezésből ártalmas, veszélyes anyagok juthatnak a környezetbe, akkor a berendezés környezetében is biztonsági intézkedéseket kell alkalmazni. Az előkészítés során meg kell határozni a veszély ellen megfelelő védelmet nyújtó védőeszközöket, a berendezésből el kell távolítani a mérgező vagy éghető gázokat, a berendezésben 5 ˚C és 45 ˚C közötti hőmérsékletet kell biztosítani.

Gondoskodni kell a megfelelő leválasztásról, vagyis annak megakadályozásáról, hogy akár csak figyelmetlenségből vagy véletlenül is veszélyes anyag jusson a munkatérbe, esetleg feszültség alá kerüljön a berendezés, vagy a berendezésben lévő géprészek akaratlanul mozgásba jöjjenek. Ha oxigénhiány, egészségre ártalmas vagy tűz- és robbanásveszélyes gázok, gőzök, porok veszélyével kell számolni, a beszállási tevékenységet csak légtérelemzés, illetve az oxigéntartalom ellenőrzése után, vagy – amennyiben a szennyezettség a munkavégzés során dúsulhat, illetve az oxigénkoncentráció 17 térfogatszázalék alá csökkenhet – mellett szabad végezni. Fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes gázok, gőzök jelenléte (felszabadulása, keletkezése) esetén a koncentráció alsó robbanási határértékhez(arh) viszonyított mértéke szerint végezhetőek munkák (az arh 5 %-áig bármilyen munka végezhető, 5-10 %-a között tűzveszélyes munka nem végezhető, 10-20 %-a között csak tisztítás, vizsgálat céljából engedélyezhető beszállás), de az alsó robbanási határ 20 %-a feletti szennyezettség esetén semmilyen munka nem engedélyezhető. A mérésekhez csak hitelesített vagy pontosított műszereket szabad alkalmazni, a koncentráció-méréseket nem helyettesíthetik a munkát végzők által használt felügyeleti jelző-riasztó műszerek.

A munkavédelmi képviselő képzés során, a résztvevők figyelmét felhívjuk arra is, hogy a munkavégzés további biztonsági követelményei között az akadálytalan be- és kijutás lehetőségének biztosítását, a berendezés általános állapotának (a szerkezet állékonyságának és teherbírásának, a tartószerkezetek korrodáltságának stb.) vizsgálatát kell feltétlenül megemlíteni.

Egyéni és kollektív védőeszközök, védőberendezések

A beszállással végzett munkák során kiemelt figyelmet kell fordítani a munkát végzők mérgezéstől, illetve fulladástól történő védelmére. Ha számolni lehet azzal, hogy a légtérbe kerülő ártalmas anyagok koncentrációja a maximális értéket meghaladhatja, a dolgozókat személyi légzésvédő eszközzel kell ellátni, de szűrőbetétes gázálarc használata tilos. A légzésvédő készülék használatát kiválthatja mesterséges szellőztetés vagy rendszeres légtérelemzés alkalmazása. A munka csak a berendezés légterétől független tömlős készülékben végezhető, ha az oxigénkoncentráció nem éri el a 17 térfogatszázalékot.

A beszállás során a fentiekben már részletezett egyéb veszélyforrásokkal szemben is védekezni kell, a helyes védőeszköz vagy védőberendezés kiválasztásánál a megfelelő külön jogszabály vagy szabvány előírásait kell szem előtt tartani.

A beszállással végzett munkák személyi követelményei

A munkavédelmi képviselő képzés során a beszállással végzett munkák személyi követelményeire is kitérünk:

A beszállással végzett munkáknál az általános munkavédelmi követelményeken túli speciális követelményként jelenik meg, hogy a dolgozónak 18. életévét betöltött, a kötelező magatartás szabályait ismerő, a beszállási engedélyen név szerint írásban megbízott személynek kell lenni.

A veszélyes berendezésben munkát végzők biztonsága érdekében legalább két, kizárólag a beszállással járó munkát végzők figyelésével megbízott személynek kell a helyszínen tartózkodnia (egyikük lehet az irányító személy is). A figyeléssel megbízott személyeket ki kell képezni a mentésre– erre fizikailag is alkalmasnak kell lenniük– és az elsősegélynyújtásra, valamint ugyanolyan védelmet biztosító védőeszközökkel kell felszelni őket, mint a berendezésben dolgozó személyeket.

Elengedhetetlen továbbá a berendezésben dolgozó és a figyelő személyek közötti megbízható információkapcsolat biztosítása, ami történhet többek között élőszóval, rádió adó-vevővel, jelzőkötéllel.

A beszállással végzett munka engedélyezése

A beszállással végzett munkák megkezdése csak engedély birtokában megengedett. A munkavégzés során jelen kell lennie a munka irányításával és állandó ellenőrzésével megbízott vezetői jogkörrel bíró személynek. A beszállási engedélyben rögzíteni kell a munkavégzéssel érintett berendezést, az elvégzendő feladatot, az engedélyt adó, valamint a munkát irányító felelős nevét és aláírását, a munkavégzésben résztvevők nevét, a beszállást előkészítő műveletek és az előírt védőfelszerelések, egyéni védőeszközök felsorolását.

Amennyiben a berendezés üzemeltetője nem saját munkavállalóival, hanem idegen munkavállalókkal (alvállalkozóval) kívánja elvégeztetni a munkát, akkor a munkavégzésre vonatkozó feltételeket (ideértve az üzemeltetési tapasztalatokat is) – az Mvt. 40. § (2) bekezdésében meghatározott összehangolási és tájékoztatási kötelezettségének eleget téve – úgynevezett munkavégzési engedélyen kell előírnia. Ebben a dokumentumban a munkát végző fél a megrendelő felé aláírásával igazolja a munkaterületnek (berendezésnek) az engedélyben leírt feltételekkel és állapotban való átvételét. Ezt követően a beszállási engedélyt a munkavégzést ténylegesen ellátó fél részéről kell kiállítani, a munkavégzéshez szükséges személyi, tárgyi és szervezési feltételekről is neki kell gondoskodnia.

Oktatás

A beszállással végzett munka megkezdése előtt a munkában résztvevő dolgozók munkavédelmi oktatásáról a munkát közvetlenül irányító vezető köteles gondoskodni. A munkavédelmi oktatás során ismertetni kell a beszállással járó veszélyeket, a veszélyek elleni védekezésre vonatkozó előírásokat és magatartási szabályokat, biztosítani kell az egyéni védőeszközök használatát és a mentés gyakorlását.

Tehát a munkavédelmi képviselő képzés során szakfeladatok ellátásának fontosságáról is tartunk oktatást, hogy a képviselők tisztába legyenek ezekkel az ismeretekkel.

Budapest, 2020.06.02.

Somogyi Gyula